info@tierra-institute.org

Tierra Notícies – setembre/octubre 2012Tierra News – September/October 2012Tierra Noticias – septiembre/octubre 2012

Tierra i Huntington Beach Green Expo 2012

Tierra Institute Internacional, en col · laboració amb el Taller San José, va participar el  Huntington Beach Green Expo 2012. L’esdeveniment va tenir lloc al Huntington Beach Pier Plaça, amb el stand de  Tierra / Taller demostrant ser un dels més populars entre els mès de 80 mil visitants a la expo.

Nova aplicació  a la web de Tierra

L’alumne de la UT de Nayarit, José López Sánchez, TSU en TIC i Sistemes Informàtics, ha confeccionat l’  aplicació MOBILITAT D’ESTUDIANTS PER LES ESTADES FORMATIVES D’EMPRESES,  on es pot veure el procés i desenvolupament de les estades de pràctiques.

Actualització  del “Convenio-Marco” y del “Acuerdo de Movilidad”

En finalitzar el trienni (2009-2011) de validesa de l’Acord-Marc de col.laboració signat per Tierra juntament amb diverses Universitats Tecnològiques de Mèxic, s’ha procedit a realitzar unes modificacions i actualitzacions per millorar-lo, quedant configurat el nou  “ACORD INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓ ENTRE LES ENTITATS EDUCATIVES I TIERRA INSTITUTE INTERNACIONAL”, així com el nou “ACORD ESPECÍFIC DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS”.

Tierra at the 2012 Huntington Beach Green Expo

Tierra Institute International, in collaboration with Taller San José, participated in the 2012 Huntington Beach Green Expo. The event took place at the Huntington Beach Pier Plaza, with the Tierra/Taller booth proving to be one of the more popular among the more than 80 thousand visitors of the Expo.

 

Tierra New Web Application

The student of the UT Nayarit, José López Sánchez, TSU in  ICT and Systems Applications, has produced  the application STUDENT MOBILITY INTERNSHIPS IN INDUSTRY  presenting the process and development of the Tierra  Internship Program .

Collaboration Agreement Updates

An updated version of the Collaboration Agreement and of the The Specific Agreement for Student Mobility signed between Tierra and  various technological universities in Mexico has been drafted after three years (2009-2011) of validity of the original  documents.

Tierra en  Huntington Beach Green Expo 2012

Tierra Institute International, en colaboración con el Taller San José, participó en la  Huntington Beach Green Expo 2012. El evento tuvo lugar en el Huntington Beach Pier Plaza, y el stand de Tierra / Taller demostró ser uno de los más populares entre los más de 80 mil visitantes a la expo.

Nueva aplicación en la web de Tierra

El alumno de la UT de Nayarit, José López Sánchez, T.S.U.  en TIC y Sistemas Informáticos,  ha confeccionado la aplicación  MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA LAS ESTANCIAS FORMATIVAS DE EMPRESAS en la que se puede ver el proceso y desarrollo de las estadías de prácticas.

Actualización  del “Convenio-Marco” y del “Acuerdo de Movilidad”

Al finalizar el trienio(2009-2011) de validez del Acuerdo-Marco de colaboración firmado por  Tierra junto con diversas Universidades Tecnológicas de México; se ha procedido a realizar unas modificaciones y actualizaciones para mejorarlo, quedando configurado el NUEVO “ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS Y TIERRA INSTITUTE INTERNACIONAL”, así como el nuevo  “ACUERDO ESPECIFICO DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES”.