info@tierra-institute.org

Tierra notícies – novembre/decembre 2012Tierra News – November/December 2012Tierra noticias – noviembre/diciembre 2012

Al novembre de 2012, Marius Cucurny (Tierra-Califòrnia) i Eduard Pujol-Xicoy (Tierra-Catalunya) van viatjar a Mèxic per reunir-se amb representants de la xarxa d’institucions i organitzacions de Tierra en els diferents estats de la República . Es van dur a terme diverses presentacions Terra a través del país organitzada per José Pérez Becerra, qui és el representant de Tierra-Mèxic. També van dur a terme un taller/curs de quatre dies d’instal.lacio d’energia solar fotovoltaica per la  Cooperativa de Mujeres Mayas de Jovel,  l’ organització associada a Tierra a Chiapas (tres sessions / instal · lacions en tres del seus tallers / telers tèxtils. Llegiu l’informe complet (en espanyol només ara) AQUI.

nov_dec_news_mix1

Al desembre de 2012, Tierra-Catalunya va estar present una vegada més a la Fira de Nadal de Sarrià, Barcelona compartint un estand amb Artefactes Mexicans. Tierra va proporcionar informació dels seus programes i activitats i Artefactes Mexicans van mostrer les seves arts i artesanies de Mèxic. Una bona aliança!

1-foto fira Sarrià

Benvingut i Felicitacions a Grana Pujol-Xicoy que inicia la seva col · laboració amb Tierra-Catalunya com a assistent d’operacions i gestió

Al desembre de 2012, onze participants, C.Lopez, J.Benitez, L.Mendoza, M.Penalops, R.Garcia, J.Uribe, R. Vargas, S.Williams, T.Campos, V.Ambrosio, V.Duarte van completar la seva  sessió d’entrenament instal · lació solar fotovoltaica Tierra-Califòrnia # 10 en el Taller San Jose, a Santa Ana, Califòrnia. Igual que en anteriors  sessions, els participants van rebre la seva certificació ETA com instal · ladors d’energia solar fotovoltaica.

nov_dec_2012_news_solar_trainingIn November 2012, Marius Cucurny (Tierra-California) and Eduard Pujol-Xicoy (Tierra-Catalunya) travelled to Mexico to meet with representatives of Tierra’s network  of institutions and organizations in the different states  of the country. They conducted several Tierra presentations through the country arranged by Jose Perez Becerra, who is the representative  of Tierra-Mexico. They also conducted a four day PV Solar Training/Installation  for Tierra’s. partner organization in Chiapas  Cooperative of Mujeres Mayas de Jovel  (three sessions/installations in three of their textile workshops/looms. Read full report (in Spanish for now only) HERE

nov_dec_news_mix1


In December 2012, Tierra-Catalunya was present once again at the Fira de Nadal de SarriàBarcelona sharing a booth with Artefactos Mexicanos . Tierra provided information of its programs and activities and Artefactos Mexicanos displayed their arts and crafts from Mexico. Good partnership!

1-foto fira Sarrià

Welcome and Congratulations to Grana Pujol-Xicoy who initiates her collaboration with Tierra-Catalunya as assistant to operations and management

In December 2012,  eleven participants, C.Lopez, J.Benitez, L.Mendoza, M.Penalops, R.Garcia, J.Uribe, R. Vargas, S.Williams, T.Campos, V.Ambrosio, V.Duarte completed their Tierra-California Solar Installer PV Training Session # 10 at Taller San Jose in Santa Ana, California. As in previous sessions, participants received their ETA Certification as Solar PV installers.

nov_dec_2012_news_solar_trainingEn noviembre de 2012, Marius Cucurny (Tierra-California) y Eduard Pujol-Xicoy (Tierra-Catalunya) viajaron a México para reunirse con representantes de la red de instituciones y organizaciones de Tierra en los diferentes estados de la República. Se llevaron a cabo varias presentaciones de Tierra a través del país organizadas por José Pérez Becerra, el  representante de Tierra-México. También llevaron a cabo un taller/curso de instalación  de energia solar fotovoltaica para la Coooperativa de Mujeres Mayas de Jovel, organización asociada a Tierra en Chiapas (tres sesiones/instalaciones en los telares/talleres de la cooperatyiva en diferentes comunidades) Lea el informe completo (en español por el momento solamente) AQUÍ.

nov_dec_news_mix1

En diciembre de 2012, Tierra-Catalunya estuvo presente una vez más en la Fira de Nadal de Sarrià, Barcelona compartiendo un stand con Artefactos Mexicanos. Tierra proporcionó información de sus programas y actividades y Artefactos Mexicanos mostraron  sus artes y artesanías de México. Una buena alianza!

1-foto fira Sarrià

Bienvenido y Felicitaciones a Grana Pujol-Xicoy que inicia su colaboración con Tierra-Catalunya como asistente de operaciones y gestión

En diciembre de 2012, once participantes, C.Lopez, J.Benitez, L.Mendoza, M.Penalops, R.Garcia, J.Uribe, R. Vargas, S.Williams, T.Campos, V.Ambrosio, V.Duarte,  completaron su  sesión de entrenamiento del curso de Instaladores de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica  Tierra-California # 10 en el Taller San José, en Santa Ana, California. Al igual que en anteriores  sesiones, los participantes recibieron su certificación ETA como instaladores de energía solar fotovoltaica.

nov_dec_2012_news_solar_training