info@tierra-institute.org

Tierra notícies – Gener/Abril 2013Tierra News – January/April 2013Tierra noticias – Enero/Abril 2013

Estadies  a Barcelona  gener – abril 2013

Quatre estudiants de la Universitat Tecnològica de Nayarit i dos estudiants de la Universitat Tecnològica de la Huasteca Hidalguense van arribar a Barcelona per completar la seva estadia de tres mesos.

Universidad Tecnológica de Nayarit

Nom   Carrera Empresa
Sergio Humberto Castro Ingeniería de Gestión de Proyectos NOBILI SERVICIOS INTEGRALES
Walter Alexis Jarquín Ingeniería de Logística Internacional Marítima Tuscor Lloyds, S.L
Sehumir Godinez Ingeniería de Mantenimiento Industrial Semillas Fitó
Juan Peralta Ingeniería de Biotecnología Alimentaria Universitat Politècnica de Catalunya-UPC
   
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Nom   Carrera Empresa
Yaxel Olivares Ingeniería de Gestión de Proyectos Hotel Hesperia Presidente
Hector Torres Ingeniería de Tecnología de la Información Universitat Politècnica de Catalunya-UPC

El grup va tenir l’oportunitat de participar en diverses reunions regulars i sortides de Barcelona i regions limítrofes (pantà de Vallvidrera, Sant Joan de les Abadesses, lloc de naixement de Jaume Nunó, compositor català de la música de l’Himne Nacional Mexicà, Ripoll i el seu monestir (2013 Capital Cultural Català), així com la tradicional recepció al grup de Tierra dels estudiants al Consolat de Mèxic organitzada per les autoritats Norma Ang i Sylvia Pederzini Vila-Real

jan_apr_2013_news_mix3

Al gener de 2013, Marius Cucurny de Tierra-Califòrnia i Johnny Duda de ChangeFire van viatjar a  La Misión, Baja California per dur a terme una avaluació  per instal · lar els sistemes de preescalfament d’aigua solars en tres orfenats en Baja California.Al febrer de 2013, i com a resultat de l’avaluació, Tierra-Califòrnia va oferir capacitació i la instal · lació d’un projecte de calefacció d’aigua solar pilot per Hogar Buena Vida, un orfenat a La Misión, Baja California que ofereix serveis per a 28 nens. ChangeFire va proporcionar finançament d’equips i materials.

jan_april_news_mix

Al febrer de 2013, 14 participants, J.Abarbosa, Ch. Jones, C.Rojas, J.Reynoso, F.chavez, J.Strom, F.Marcial, S.Figueroa, J.Stilien, T.Philipps, U.Lopez, G. Stanley, J. Díaz, M. Weaver, van completar la sessió d’entrenament # 11 del curs de Tierra-Califòrnia per Instaladors de Sistemes Solars Fotovoltaics  en el Taller San José, a Santa Ana, Califòrnia. Igualment que en anteriors  sessions, els participants van rebre la seva certificació ETA com instal · ladors d’energia solar fotovoltaica

jan_apr_2013_news_solar_trainingInternships in Barcelona January-April 2013

Four students from the Universidad Tecnológica de Nayarit and two students from the Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense arrived in Barcelona to complete their three month internship.

Universidad Tecnológica de Nayarit

Name   Major Company Placement
Sergio Humberto Castro Project Management Engineering NOBILI SERVICIOS INTEGRALES
Walter Alexis Jarquín International Logistics Engineering Marítima Tuscor Lloyds, S.L
Sehumir Godinez Industrial maintenance Engineering Semillas Fitó
Juan Peralta Biofood Technolgy Engineering Universitat Politècnica de Catalunya-UPC
   
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Name   Major Company Placement
Yaxel Olivares Project Management Engineering Hotel Hesperia Presidente
Hector Torres Information Technology Engineering Universitat Politècnica de Catalunya-UPC

The group had an opportunity to participate in various regular meetings and outings in Barcelona and sourrounding areas (pantano de Vallvidrera, Sant Joan de les Abadesses, birthsite of, Jaime Nunó, a Catalan music composer of the Mexican National Anthem, Ripoll and its Monastery (2013 Catalan Cultural Capital) as well as the traditional reception to Tierra’s group of interns at the Mexican Consulate hosted by authorities Norma Ang and Sylvia Pederzini Villareal

jan_apr_2013_news_mix3

In January 2013, Marius Cucurny of Tierra-California and Johnny Duda of ChangeFire travel to La Mision, Baja California to conduct an on-site assessment to install Solar Water Preheater Systems in three Orphanages in Baja California. In February 2013, and as a result  of the assessment, Tierra-California provides training and installation of a pilot solar water heating project for Hogar Buena Vida,  an orphanage in La Mision, Baja California offering services for 28 children. ChangeFire provides funding of equipment and materials.

jan_april_news_mix

In February 2013, 14 participants, J.Abarbosa, Ch. Jones, C.Rojas, J.Reynoso, F.Chavez, J.Strom, F.Marcial, S.Figueroa, J.Stilien , T.Philipps, U.Lopez, G. Stanley, J. Diaz, M. Weaver completed their Tierra-California Solar Installer PV Training Session # 11 at Taller San Jose in Santa Ana, California. As in previous sessions, participants received their ETA Certification as Solar PV installers

jan_apr_2013_news_solar_training

 

 Estadías en empresas  en Barcelona enero – abril 2013

Cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nayarit y dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense llegaron a Barcelona para completar su estadía de tres meses.

Universidad Tecnológica de Nayarit

Nombre   Carrera Empresa
Sergio Humberto Castro Ingeniería de Gestión de Proyectos NOBILI SERVICIOS INTEGRALES
Walter Alexis Jarquín Ingeniería de Logística Internacional Marítima Tuscor Lloyds, S.L
Sehumir Godinez Ingeniería de Mantenimiento Industrial Semillas Fitó
Juan Peralta Ingenieria de Biotecnología de Procesos Alimentarios Universitat Politècnica de Catalunya-UPC
   
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Nombre   Carrera Empresa
Yaxel Olivares Ingeniería de Gestión de Proyectos Hotel Hesperia Presidente
Hector Torres Ingenieria de Tecnología de la Información Universitat Politècnica de Catalunya-UPC

El grupo tuvo la oportunidad de participar en diversas reuniones regulares y salidas de Barcelona y regiones aledañas (pantano de Vallvidrera, Sant Joan de les Abadesses, lugar de nacimiento de Jaime Nunó, compositor catalán de la música del Himno Nacional Mexicano, Ripoll y su monasterio (2013 capital Cultural catalán), así como la tradicional recepción al grupo de Tierra de los estudiantes en el Consulado de México organizada por las autoridades Norma Ang y Sylvia Pederzini Villareal

jan_apr_2013_news_mix3

En enero de 2013, Marius Cucurny de Tierra-California y Johnny Duda de  ChangeFire viajaron a  La Misión, Baja California para llevar a cabo una evaluación  para instalar los sistemas de precalentamiento de agua solares en tres orfanatos en Baja California. En febrero de 2013, y como resultado de la evaluación, Tierra-California ofreció capacitación e instalación de un proyecto de calentamiento de agua solar piloto para el Hogar Buena Vida, un orfanato en La Misión, Baja California que ofrece servicios para 28 niños. ChangeFire proporcionó financiación de equipos y materiales.

jan_april_news_mix

En febrero de 2013, 14 participantes, J.Abarbosa, Ch. Jones, C.Rojas, J.Reynoso, F.Chavez, J.Strom, F.Marcial, S.Figueroa, J.Stilien, T.Philipps, U.Lopez, G. Stanley, J. Díaz, M. Weaver, completaron la sesión de entrenamiento # 11 del curso de  Tierra-California  de Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos en el Taller San José, en Santa Ana, California. Al igual que en anteriores  sesiones, los participantes recibieron su certificación ETA como instaladores de energía solar fotovoltaica

jan_apr_2013_news_solar_training